ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางอุบล นิลพันธ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน