ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

นางสาวปิยพร เนตรสว่าง
ภาษาไทย

นางสาววันวิสาข์ ธรรมใจ
ภาษาไทย

นางสาวมัทนา สุวรรณโชติ
ภาษาไทย

นางสาวสุดารัตน์ โคตะมา
คณิตศาสตร์

นางสาวอภิญญา จันทอง
คณิตศาสตร์

นางสาวขวัญธิดา จุอุบล
คณิตศาสตร์

นางสาวฐิติมา สามบุญศรี
ภาษาอังกฤษ

นางสาวอัจฉรา กิมสร้อย
ภาษาอังกฤษ

นางสาวทิพย์สุดา อุดม
ภาษาอังกฤษ

นางสาวปรารถนา ลีกลาง
สังคมศึกษา

นางสาวมนทิพา แจ่มสว่าง
สังคมศึกษา

นายกิตติพงษ์ ปิดตามานัง
พลศึกษา

นายสุชาครีย์ จินดาวงษ์
พลศึกษา

นางสาวอริสา สวนโตนภาพันธ์
ดนตรีสากล

นางสาวนภาพร จันทร์เทียน
ดนตรีสากล