ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

นางสาวผกามาศ นนท์มิตร
คณิตศาสตร์

นางสาวชฎาพร ทันตจิต
ภาษาไทย

นางสาวกิจกัญญา สีหานอก
คณิตศาสตร์

นางสาวอัจรดา นิดลาด
ภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา ฉายแสง
ภาษาอังกฤษ

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญจันทร์
คณิตศาสตร์

นางสาวพรจิตร หวานลาภา
ภาษาไทย

นางสาวพิชชาพร ประทุมวงศ์
ภาษาอังกฤษ

นางสาวณฤดี ฉัตรเฉลิมพรรค
ภาษาอังกฤษ

นายจิรายุ เขตนิมิตร
คอมพิวเตอร์

นายกนกพล การ่อน
สังคมศึกษา

นายพรทวี เม็นไธสง
สังคมศึกษา

นายสุขสันต์ สุขเจริญ
พลศึกษา