ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวน้ำผึ้ง หฤทัย
ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน)

นายธนวัฒน์ ทองอ้ม
ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน)

นางอุบล นิลพันธ์
ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน)