ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางกัลยา บุญมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ สพป.เขต 1)

นางอรุณี บำรุงชน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ สพป.เขต 1)

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วงาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ สพป.เขต 1)

นางสาวศิริวรรณ เจริญสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ สพป.เขต 1)

นายธนภัทร ศรีสม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ สพป.เขต 1)

นางสาวนิษฐเนตร เลิศพิสุทธิการย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ อบจ.)

นางสาวมุขดา ทองยัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ อบจ.)

นางสาวดวงใจ ลุ่มไธสง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ อบจ.)