ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวประภัสสร ทองแท้
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางกัลยา บุญมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางอรุณี บำรุงชน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วงาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศิริวรรณ เจริญสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายธนภัทร ศรีสม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนิษฐเนตร เลิศพิสุทธิการย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมุขดา ทองยัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวดวงใจ ลุ่มไธสง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ