ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์แดง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสาธิต แสนเสนาะ
ช่างไม้