ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับปฐมวัย

นางอรอนงค์ ศุภางค์จรัส
ครู คศ.1

นางกาญธิมา อิ่มสกุล
ครู คศ.1