ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ

นางสาวกรวิการ์ ซื่อตรง
ครู คศ.1