ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวรชัย โคตะมา
ครู คศ.3

นางนวลจันทร์ โคตะมา
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ แสงกะหนึก
ครู คศ.3

นางวรรณญา ปิ่นเจริญ
ครู คศ.3

นางชญานา อิ่มผ่อง
ครู คศ.3

นางธิวตี การบุญ
ครู คศ.3

นางศิริรัตน์ กิจชล
ครู คศ.2

นายพรณรงค์ ทรัพย์คง
ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย วิเวโก
ครูผู้ช่วย

นายพิริยะ แสนเสนาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชยา สีแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ เทียนชัย
ครูผู้ช่วย

นายสุพจน์ เจริญมรรค
ครู คศ.1