ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวรชัย โคตะมา
ครู คศ.3

นางนวลจันทร์ โคตะมา
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ แสงกะหนึก
ครู คศ.3

นางชญานา อิ่มผ่อง
ครู คศ.3

นางธิวตี การบุญ
ครู คศ.3

นางศิริรัตน์ กิจชล
ครู คศ.2

นายสุพจน์ เจริญมรรค
ครู คศ.2

นายพรณรงค์ ทรัพย์คง
ครู คศ.1

นายธวัชชัย วิเวโก
ครูผู้ช่วย

นายพิริยะ แสนเสนาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชยา สีแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ เทียนชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรษา โพธิมณี
ครูผู้ช่วย