ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2077436
Page Views 2579805
ระดับประถมศึกษา

นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน
ครู คศ.3

นางวารี ศรีกระจิบ
ครู คศ.3

นางวราลักษณ์ ชีพสมุทร
ครู คศ.3

นางณิชาภัทร ราชนิยม
ครู คศ.3

นางเสาวภา อังศุสิงห์
ครู คศ.3

นางปัทม์พร วงษ์ปรีชา
ครู คศ.3

นางศุภิสรา ศิริวิสุทธิรัตน์
ครู คศ.3

นางฉัตรทิพย์ ไทยประยูร
ครู คศ.3

นางสำเนา จิตนาวสาร
ครู คศ.3

นางวัลรา ฟูสกุล
ครู คศ.3

นายธรรมศักดิ์ วงษ์ชีรี
ครู คศ.2

นางศิริรัตน์ ชายคง
ครู คศ.3

นายนิเวช อองละออ
ครู คศ.2

นายสันทิศ ฟูสกุล
ครู คศ.3

นางสาวชาลิณี ใจสุทธิ
ครู คศ.3

นายพิชัย ธนะทรัพย์ทอง
ครู คศ.2

นางสาวอรทัย เวียงแก้ว
ครู คศ.1

นางจิดาภา โรจน์สวัสดิ์สุข
ครู คศ.2

นางวลัยรัตน์ ประคองศรี
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ หาญปราบ
ครู คศ.3

นางจันทร์ฉาย ศรีโพธิ์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อน
ครูผู้ช่วย

นางปุณณภา สงเคราะห์
ครู คศ.3

นางลีลาวดี คชาบาล
ครู คศ.2

นางกรรณิกา ศิริธนศาสตร์
ครู คศ.3
 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904