ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา

นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน
ครู คศ.3

นางวารี ศรีกระจิบ
ครู คศ.3

นางวราลักษณ์ ชีพสมุทร
ครู คศ.3

นางณิชาภัทร ราชนิยม
ครู คศ.3

นางเสาวภา อังศุสิงห์
ครู คศ.3

นางปัทม์พร วงษ์ปรีชา
ครู คศ.3

นางศุภิสรา ศิริวิสุทธิรัตน์
ครู คศ.3

นางฉัตรทิพย์ ไทยประยูร
ครู คศ.3

นางสำเนา จิตนาวสาร
ครู คศ.3

นางวัลรา ฟูสกุล
ครู คศ.3

นายธรรมศักดิ์ วงษ์ชีรี
ครู คศ.2

นางศิริรัตน์ ชายคง
ครู คศ.3

นายนิเวช อองละออ
ครู คศ.2

นายสันทิศ ฟูสกุล
ครู คศ.3

นางสาวชาลิณี ใจสุทธิ
ครู คศ.3

นายพิชัย ธนะทรัพย์ทอง
ครู คศ.2

นางสาวอรทัย เวียงแก้ว
ครู คศ.1

นางจิดาภา โรจน์สวัสดิ์สุข
ครู คศ.2

นางวลัยรัตน์ ประคองศรี
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ หาญปราบ
ครู คศ.3

นางจันทร์ฉาย ศรีโพธิ์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อน
ครูผู้ช่วย

นางปุณณภา สงเคราะห์
ครู คศ.3

นางลีลาวดี คชาบาล
ครู คศ.2

นางกรรณิกา ศิริธนศาสตร์
ครู คศ.3