ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา

นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน
ครู คศ.3

นางกรรณิกา ศิริธนศาสตร์
ครู คศ.3

นางวารี ศรีกระจิบ
ครู คศ.3

นางวราลักษณ์ ชีพสมุทร
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ หาญปราบ
ครู คศ.3

นางณิชาภัทร ราชนิยม
ครู คศ.3

นางปุณณภา สงเคราะห์
ครู คศ.3

นางปัทม์พร วงษ์ปรีชา
ครู คศ.3

นางศุภิสรา ศิริวิสุทธิรัตน์
ครู คศ.3

นางฉัตรทิพย์ ไทยประยูร
ครู คศ.3

นางสำเนา จิตนาวสาร
ครู คศ.3

นางวัลรา ฟูสกุล
ครู คศ.3

นางลีลาวดี คชาบาล
ครู คศ.2

นางศิริรัตน์ ชายคง
ครู คศ.3

นายนิเวช อองละออ
ครู คศ.2

นายสันทิศ ฟูสกุล
ครู คศ.3

นางสาวชาลิณี ใจสุทธิ
ครู คศ.3

นายพิชัย ธนะทรัพย์ทอง
ครู คศ.2

นายธรรมศักดิ์ วงษ์ชีรี
ครู คศ.2

นางสาวอรทัย เวียงแก้ว
ครู คศ.2

นางจิดาภา โรจน์สวัสดิ์สุข
ครู คศ.2

นางวลัยรัตน์ ประคองศรี
ครู คศ.3

นางจันทร์ฉาย ศรีโพธิ์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวหยาดพิรุณ แจ่มศรีจันทร์
ครู คศ.2