ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

นางเสริมสุข โพธิพันธุ์
ครู คศ.3

นางธนพร งามระยับ
ครู คศ.3

นางละเอียด ธนะทรัพย์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวกมลชนก จุ้ยถนอม
ครู คศ.2

นางสาวพัชราภรณ์ ศรียางนอก
ครูผู้ช่วย

นายถนอมศักดิ์ นาคนวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานดา สำราญชื่น
พนักงานราชการ