ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อ่าน 10180) 12 ส.ค. 57
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (อ่าน 11332) 08 ส.ค. 55
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ (อ่าน 29161) 22 ก.ค. 55
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย (อ่าน 28454) 08 ก.ค. 55
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 5113) 14 มิ.ย. 55
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว (อ่าน 61153) 04 มิ.ย. 55