ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ให้นักเรียนคลิกคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 1) Hello ………….'s your name ?
a. What
b. Where
c. Who
d. How

ข้อที่ 2) My name is Somsri .   ………..  are you from ?
a. What
b. Where
c. Who
d. How

ข้อที่ 3) Is he American ?
a. Yes, I am.
b. Yes, he isn 't.
c. No, he is.
d. No, he isn 't.

ข้อที่ 4) ………..  are not a teacher .
a. He
b. She
c. It
d. They

ข้อที่ 5) He …….. a good student.
a. has
b. am
c. are
d. is

ข้อที่ 6) There are six ………….
a. tables
b. boy
c. pen
d. pencil

ข้อที่ 7) This is ……….. cat .
a. a
b. an
c. the
d. be

ข้อที่ 8) ……….. orange is on the table .
a. An
b. A
c. Is
d. It

ข้อที่ 9) 18 + 32 = ?
a. twenty
b. forty
c. ten
d. fifty

ข้อที่ 10) There are three …………in the room .
a. man
b. men
c. boy
d. woman

 


โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2555,23:28   อ่าน 11332 ครั้ง