ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้บริหาร และบุคลากรทั้งสิ้น 50 คน ได้ศึกษาดูงานเรื่องห้องเรียนสีขาว การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นคนดี มีจิตใจเมตตา มีความรับผิดชอบ ซึ่งผู้ที่ไปศึกษาดูงานจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2562,15:17   อ่าน 148 ครั้ง