ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการจิตแจ่มใส กายแข็งแรง
เทศบาลเมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี จัดทำโครงการจิตแจ่มใส กายแข็งแรง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดจันทนาราม ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเห็นคุณค่าการมีสุภาพจิตที่ดี การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับวัย การมีสุขภาพกายที่แข็งแรงด้วยการออกำลังกาย และรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น (ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/00vwAufKmaAmYa5J3)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,13:15   อ่าน 433 ครั้ง