ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางละเอียด ธนะทรัพย์ทอง
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นายวรชัย โคตะมา
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการระดับมัธยมศึกษา

นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการระดับประถมศึกษา

นายพิชัย ธนะทรัพย์ทอง
หัวหน้าฝ่ายงานแผนและงบประมาณ

นายสันทิศ ฟูสกุล
หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล

นางชญานา อิ่มผ่อง
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นางเสริมสุข โพธิพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายงานการศึกษาพิเศษ