ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

พ.ศ.2559 - 2563

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายจิรพัชร์  รัตนธรรมสุทธิ์

ประธานกรรมการ

2

นางวรรณา  วรรณวิจิตร

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางชญานา  อิ่มผ่อง

กรรมการผู้แทนครู

4

นางคำปุ่น  พิมศร

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นางพรทิพย์  ศิริเจริญธรรม

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นายสุมิตร  แพงมณี

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระประดิษฐ์  สารตถิโถ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8

นายวินัย  ประจำเรือ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9

นายยงยุทธ  พุฒจันทรวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นายกิตติพันธ์  เกี้ยงกรแก้ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายนพดล  สายคงดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นายวรวรรธก์  ทำสวน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นายสมศักดิ์  พงษ์งาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายสวัสดิ์  ย่อทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายวุฒิชัย  คุ้มวงศ์

กรรมการและเลขานุการ