ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
 

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายจอง ศิริวิสุทธิรัตน์

รักษาการครูใหญ่

30 พ.ค. 2479 – 30 มิ.ย.2480

2

นายแก้ว สหายแก้ว

ครูใหญ่

3 ก.ค. 2480 – 30 เม.ย. 2484

3

นางสาวสายสวาท ธีรนันท์

รักษาการครูใหญ่

1 พ.ค. 2584 – 30 มิ.ย.2484

4

นายมนัส จันทมาลี

ครูใหญ่

2 ก.ค. 2484 – 31 ส.ค. 2501

5

นายแช่ม จันทอุทัย

ครูใหญ่

1 ก.ย. 2501 – 5 ก.ค. 2509

6

นางรจิต เจนจัดการ

ครูใหญ่

1 ม.ค. 2510 – 1 มี.ค. 2525

7

นางสาวศิวทิพย์ เหล่าสัมฤทธิ์

ครูใหญ่

27 พ.ค. 2525 – 18 พ.ค. 2526

8

นายอวยชัย ดีประชา

ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ

19 พ.ค. 2526 – 19 ม.ค. 2527
20 ม.ค. 2527 – 23 ธ.ค. 2537
24 ธ.ค. 2537 – 16 ธ.ค. 2540

9

นายเทียม สามงาม

ผู้อำนวยการ

17 ธ.ค. 2540 – 28 ก.ย. 2543

10

นายธงไชย บุญเรือง

รักษาการผู้อำนวยการ

3 ต.ค. 2543 – 4 ก.พ. 2544

11

นายชูศักดิ์ เหล่ามีสุข

ผู้อำนวยการ

5 ก.พ. 2544 – 23 เม.ย. 2550

12

นายประวิทย์ บูรณโกศล

ผู้อำนวยการ

26 เม.ย. 2550 – 30 ก.ย.2558

13

นางศรีวรรณ สุวรรณปาล

รักษาการผู้อำนวยการ

1 ตุลาคม – 8 พ.ย. 2558

14

นายวุฒิชัย ตุ้มวงศ์

ผู้อำนวยการ

9 พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน