ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)

 
          1. จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
          2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  และค่านิยม 12  ประการ
          3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นิยามศัพท์
          มาตรฐานการเรียนรู้  “นักเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551”
          คุณธรรม                “นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  และค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ”
          สัมพันธ์ชุมชน         “ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิทยากรภายนอก  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                                       ร่วมมือกับชุมชน  องค์กร  สถาบันทางศาสนาและอื่นๆ  ร่วมให้การสนับสนุน
                                       ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน”              
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยนั้น
ประกอบด้วย 3 หลักกับ 2 เงื่อนไข
                                        หลักที่ 1 คือ หลักของการเดินสายกลาง ไม่สุดโต่ง
                                        หลักที่ 2 คือ หลักของการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ แทนการใช้อารมณ์ในตัดสินใจอย่างปัจจุบันทันด่วน
                                        หลักที่ 3 คือ หลักของการมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆโดยเฉพาะจากปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกเหนือ