ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาโรงเรียน


วิสัยทัศน์

 

 “ นักเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้  เคียงคู่การศึกษาพิเศษ  เน้นคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 


ปรัชญาโรงเรียน

 

 
       "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต"
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก