ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

      ประวัติโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 ตั้งอยู่  1/2 หมู่ 9ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน ตัวโรงเรียนเดิมเป็นเรือนไม้ปั้นหยา 2 ชั้นจุนักเรียนได้ 130 คน ต่อมาโรงเรียนได้งบประมาณจาก กศส. ได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/2529 จำนวน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน และได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนต่าง ๆ เรื่อยมาจน พ.ศ. 2559 รวมมีอาคารเรียน 4 หลัง ในปีพ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแปลญัติโดย  ส.ส. ธวัธชัย  อานามพงษ์ส.ส. พงษ์เวช เวชชาชีวะ และส.ส.ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม) อาคารอาคารโรงอาหาร ในปี พ.ศ. 2553ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในการก่อสร้างห้องเรียนคู่ขนานและในปี พ.ศ. 2557 และได้รับงบประมาณสนับ จากนายมนูญ รัตนสัจจาธรรม ในการก่อสร้างห้องเรียนการศึกษาพิเศษระดับมัธยมและห้องเรียนการงานพื้นฐานอาชีพปัจจุบันโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ได้เปิดทำการสอน 4 ระดับคือ

  1. ระดับการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม – ชั้นพิเศษ)
  2. ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล  3  ขวบ  (ปฐมวัย 1 – 2)
  3. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – 6)
  4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3)
              จนถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา รวม 13 คน คนปัจจุบันได้แก่ นายวุฒิชัย  คุ้มวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  ครูประจำการ 45 คน อัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ  9  คน  ครูผู้
ทรงคุณค่า  1  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน  และนักการภารโรง 1 คน