ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบาย
นโยบาย
นโยบายโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
 
1. ส่งเสริมและรณรงค์การเกณฑ์เด็กที่มีอายุอยู่ในวัยเรียนในเขตบริการได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพทุกคน
2. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพ  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
5. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
7. ส่งเสริมการจัดระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดคุณภาพนักเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
10. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและได้รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้