ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

            1. สร้างนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ

            2. พัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษเรียนร่วมและห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

            3. พัฒนานักเรียนโดยปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน

 

เป้าประสงค์

          นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน