ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาโรงเรียน

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เชิดชูความเป็นไทยใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน

 

ปรัชญาโรงเรียน

"ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก